၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့ လက္တြဲေဖာ္စာအုပ္သစ္မ်ား

စာအုပ္သစ္ မထုတ္တာ ရွစ္လေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ “လက္တြဲေဖာ္” စာအုပ္တိုက္ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့ “လက္တြဲေဖာ္”စာအုပ္သစ္ေတြ…

ခင္ႏွင္းယုရဲ႕ ရင္မွပြင့္ေသာမိုးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္နည္း

Bala_Final

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

2 thoughts on “၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့ လက္တြဲေဖာ္စာအုပ္သစ္မ်ား”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s