အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘးမ်ားအပါအ၀င္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚလာခ်ိန္တြင္ မိသားစုတစ္စုအေနႏွင့္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအား မည္သို႔မည္ပံု ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။

 • မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေဘးကင္းရာသို႔ သြားၾကမည္နည္း?
 • မည္သည့္ေနရာကို သြားမည္နည္း၊ အစုလိုက္သြားမည္ေလာ၊ မွီခိုသူမ်ားသာ သြားၾကမည္ေလာ၊ လူခြဲသြားမည္ေလာ?
 • ေဘးကင္းရာတြင္ အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ လႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနသင့္ပါသေလာ?
 • အေျခအေနအရ တစ္ေယာက္တကြဲစီ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆံုၾကမည္နည္း?

အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

မိသားစုဝင္မ်ား အားလံုးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းထားရွိကာ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခုတြင္ အလြယ္တကူ ရိွေနေစသင့္ပါသည္။ သားေရေသတၱာငယ္ကဲ့သို႔ ထည့္စရာ တစ္ခုတည္းတြင္ အားလံုး စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားၿပီး မိတၱဴကို ဘဏ္လံုျခံဳေရးေသတၱာ သို႔မဟုတ္ တျခားတစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာရိွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးဦးထံတြင္ အပ္ႏွံထားရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

 • အမိႏိုင္ငံမွထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား
 • ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ သြားမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား
 • ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ
 • မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ေသဆံုးသြားလွ်င္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား အစဥ္တစိုက္အုပ္ထိန္းမည့္သူမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ေသတမ္းစာ (သို႔မဟုတ္) မွာၾကားစာ
 • ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ လက္ေရးမူမ်ား၊ စာေမးပြဲ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံစာမ်ား
 • ႏိုင္ငံတကာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရွိေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အာမခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 • ဘ႑ာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား။ ဘဏ္စာရင္း၊ ဝင္ေငြခြန္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား။
 • ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ေမြးစားမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 • ႏိုင္ငံသား (မွတ္ပံုတင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္မ်ား)၊ ထိမ္းျမားျခင္း/ကြာရွင္းျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အလုပ္ခန္႔စာ၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား။
 • အိမ္သံုးပစၥည္းစာရင္း
 • ဆရာဝန္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အျခား အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ လိပ္စာမ်ား/ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္သည့္ လိပ္စာစာအုပ္

ဘ႑ာေရး

အဖ်င္းဆံုး (ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္) ေငြသားအနည္းငယ္၊ (ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ျဖစ္လွ်င္) ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေၾကြးဝယ္ကဒ္တို႔ လက္ဝယ္ရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ထုတ္သံုးႏိုင္ရန္ ေငြသား အနည္းငယ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ – ၄၀ဝ/-ခန္႔မွ် တန္ဖိုးရိွေသာ ေငြ)ကို အေရးေပၚကိစၥအတြက္ သတ္သတ္ သိမ္းထားတတ္ၾကပါသည္။

ဘာေတြထုတ္ပိုးရမလဲ

မိသားစုတစ္စုအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ –

 • လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား
 • ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းေသတၱာ
 • မ်က္မွန္အပို/မ်က္ကပ္မွန္ႏွင့္ လတ္တေလာသံုးစြဲရမည့္ ေဆးဝါးမ်ား
 • ဘက္စံုသံုး ဓားႏွင့္ စည္သြပ္ဘူးေဖာက္တံ
 • အပ္ခ်ည္ႏွင့္အပ္
 • ဓာတ္ခဲအေသးသံုး လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး
 • တန္ဖိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ (ဝါ) အေၾကြမ်ားအပါအဝင္ ေဒသသံုးပိုက္ဆံႏွင့္ အျခားေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ား
 • ႀကိဳတင္ထုတ္ပိုးထားေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား
 • ေသာက္ေရပုလင္း

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေျခေစာင့္လက္ေစာင့္ ပစၥည္းမ်ား

အိမ္တြင္ ပိတ္မိေနမည္ဆိုပါက၊ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားမည္ဆိုပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အိမ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။

ေရႏွင့္ အစားအေသာက္

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေရကို မည္သို႔သိုေလွာင္ထားမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ အစားအေသာက္မ်ားမွာ အေျခာက္အျခမ္းမ်ားႏွင့္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထားရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ျဖစ္ေစ မလိုအပ္လွေသာ စည္သြပ္ဘူးမ်ားကဲ့သို႔ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူေသာ အစားအစာမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေသာက္ေရ ၄-၅-၆ ဂါလံမွာ အျမဲတန္း အဆင္သင့္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရကို သိုေလွာင္ထားရန္အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားသင့္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးရန္ မဟုတ္ပါ။) အေရးေပၚ ကာလမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခုနစ္ရက္စာ ေရႏွင့္အစားအေသာက္မ်ား အိမ္တြင္ တစ္ခ်ိန္လံုးရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။

ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ခိုေအာင္းဖို႔

ငလ်င္မ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္း ျပင္းထန္စြာ ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမပါ ျဖစ္ပြားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေစာေစာစီးစီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။ 

ငလ်င္မလႈပ္မီ အိမ္မွ အႏၲရာယ္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

 • စင္မ်ားကို နံရံတြင္ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ တြဲေနပါေစ။
 • ႀကီးမားေသာ၊ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စင္အနိမ့္မ်ားေပၚတြင္ထားပါ။
 • ပုလင္းသြပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္ခြက္မ်ား၊ ေၾကြထည္မ်ားစသည့္ ကြဲလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို နိမ့္ၿပီး တံခါးခ်က္မ်ားပါေသာ ေၾကာင္အိမ္မ်ား၊ ဘီ႐ိုမ်ားျဖင့္ ထားပါ။
 • ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွန္မ်ားကဲ့သို႔ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိပ္ရာ၊ ထိုင္ခံုမ်ားအပါအဝင္ လူထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးအိမ္၊ မီးဆြဲမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္တပ္ဆင္ထားပါ။
 • ပ်က္စီးေနေသာ ဓာတ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ဆက္မ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။ ယင္းတို႔သည္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
 • ေရအပူေပးစက္ကို နံရံတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္ၿပီး ၾကမ္းေပၚတြင္လည္း ျမဲျမံေအာင္ ဝက္အူစုပ္ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အေဆာက္ အအံုေအာက္ေျခမ်ား နက္နဲစြာ အက္ကြဲေနလွ်င္ ျပျဳပင္ပါ။ ယင္းသို႔အက္ကြဲေနျခင္းသည္ အေဆာက္အအံု၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ထိခိုက္ေစမည့္ ပံုေပၚေနလွ်င္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။
 • ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလံုပိတ္ထားေသာ ဘီ႐ိုမ်ား၏ ေအာက္ဆင့္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။

 အခန္းတစ္ခုစီအတြင္းတြင္ ေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ထားပါ။

ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ပုန္းခုိရန္ျဖစ္သည္။

 • စာေရးစားပြဲႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ စားပြဲႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား ေအာက္။
 • အတြင္းဘက္ နံရံႏွင့္ကပ္လ်က္။
 • မွန္ကြဲစမ်ား လြင့္စင္က်လာႏိုင္ေသာ ျပတင္းမ်ား၊ မွန္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လဲက်ႏိုင္ေသာ စာအုပ္စင္မ်ားႏွင့္ အျခား အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာေနရာ။  

အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ရွိေနပါေစ

•    လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။

•    ဓာတ္ခဲသံုး ေရဒီယိုအငယ္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။ (သတင္းပလင္းအတြက္)

•    ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းထုတ္/ေသတၱာ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ လက္စြဲစာအုပ္။ (ရိွလွ်င္ ေကာင္းသည္။ မရိွလွ်င္ ေဆာင္ပါေတာ့။)

•    အေရးေပၚ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္ေရ။

•    စည္သြပ္ဘူးေဖာက္တံ။

•    မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား။

•    ေငြေၾကး။

•    ခိုင္ခန္႔ေသာ ဘိနပ္မ်ား။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ ရွိေနလွ်င္

 • ခိုင္မာေလးလံေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းဘက္နံရံ အနားတြင္ျဖစ္ေစ ကပ္ေနၿပီး တစ္ခုခုကို ဆြဲကိုင္ကာ မိမိကိုယ္ကို ျမဲေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
 • ေနအိမ္အေဆာက္အအံုထဲတြင္သာ ေနပါ။
 • ပစၥည္းမ်ားက်လာႏိုင္သျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း အေဆာက္အအံုမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ ျပင္ပသို႔ေရာက္ေနလွ်င္

 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ ကြင္းျပင္က်ယ္သို႔ ေရႊ႕ပါ။
 • ကြင္းျပင္သို ႔ေရာက္လွ်င္ လႈပ္ခါမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသည္အထိ ထိုေနရာတြင္သာ ေနပါ။

 ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ သြားေနေသာ ကားေပၚ၌ ေရာက္ေနလွ်င္

 • ကားကို အျမန္ဆံုးရပ္ၿပီး ကားထဲမွာသာ ေနပါ။
 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ မိုးပ်ံတံတားမ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာ ေနရာသို႔ ေမာင္းသြားပါ။
 • ငလ်င္မလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနႏိုင္ဘြယ္ရွိသည့္ တံတားမ်ား၊ ခံုးမ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ားကို ေရွာင္ကြင္းကာ သတိထားၿပီး ခရီးဆက္ပါ။

(ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သူတို႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ လက္စြဲစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ရာမွာ အဲဒီ့စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆိုေပးခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲဒီ့ ျပန္ဆိုခ်က္ထဲက ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းကို ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္လိုက္တာပါပဲ။)

Big notes and small coins

By Atta Kyaw

Translated into English by Ma Thanegi

1.

It was not that I wanted to eat well, for I could afford it on my own; it was not that I was even hungry.

However, the hour was well past lunchtime. They knew that since that morning I had eaten nothing, for I had been driving them around since eight and by now it was nearly one in the afternoon.

They told me to drive to Ruby, a downtown Chinese restaurant. As they climbed down from my taxi, there was no invitation to join them1. It was assumed that as they had hired me my duty was to sit in my car and wait. As I said, I was not hungry but I thought I must eat something as it way past the time I should. I went into the restaurant and sat by myself at another table. They did not see me at first busy as they were opening soda bottles, or dropping ice cubes into their glasses…

As a waiter handed me a menu one of them saw me and our eyes locked.

“Oh, it’s you…why don’t you come join us?”

I knew he was asking only because he felt he had to and my reply sprang out of my mouth:

“It doesn’t matter, if you meant it you’d have asked me earlier.”

His face turned dark and he looked away. I felt a flash of satisfaction.

 

2.

Their house in Golden Valley2 was under construction and they have hired me by the hour to go around on their errands. Now, after asking me to take the mason back to his house to fetch something they had stayed behind at the construction site.

The mason’s house was in the poorer fringe of the satellite town of South Okkalapa and to reach his house I had to manoeuvre through narrow back lanes and bad roads. His house was a small bamboo hut roofed with thatch.

“Please, come inside while you wait and have some green tea,” the mason invited me in.

“It’s alright, just take your time with what you have to do. No hurry,” I replied, feeling ah nar dei3, and I waited in my car.

He went into his hut and came out in a minute with a cup of green tea and a piece of palm sugar on a small saucer. I felt very ah nar dei that he had gone to the trouble of bringing it out himself.

“Oh, I’m so sorry, why did you bother…”

“That’s alright.”

So I followed him back to the house and sat down, sipping his tea.

How warm was the green tea in the earthenware cup, and how sweet was the palm sugar on that enamelled saucer, its paint chipped in places.

1.

You could say we were friends, we have known each other for a long time. I knew his wife and with him, I was on very friendly terms.

Once he was swamped with errands and his driver was sick. He did not know how to drive so he asked my help, to take him around in his car. The whole day and evening we were busy with his errands and when I finally drove him home, it was well past midnight. That was the problem, where was I to sleep? At that hour, there were no more buses or taxis and he said he could not give me his car to drive home. I would not want to take it either, it was a responsibility I did not want but he lived in the suburbs and I downtown. How was I to get back?

“Why don’t you just sleep here,” he said. So the decision was made and so I walked into the house with him. He yawned widely and went into the bedroom; there was no sign of the wife, she was probably asleep already.

There were only two bedrooms in his house: one where he and his wife slept, another one for his toddler son and the nanny.

He has gone into his bedroom, saying I should sleep here, but where? On the sofa in his front room with roaring mosquitoes, on the floor, or curled up like a dog by the door? He had said nothing else to me.

I waited to see if he would come out with a blanket or mosquito net but saw the light in the bedroom go out.

Phew.

 

2.

I decided I would sleep in his car with the windows closed, which should give some protection against the bugs. At first I was comfortable enough but soon the hot weather and airlessness was making me sweat. Finally unable to bear the heat I opened the window a bit and just after I felt cool enough in came troops of mosquitoes. I was soon twitching and turning to slap at mosquitoes and scratching myself.

“Here, lad, use this…at least it should keep some bugs away.” It was the night watchmen who was dozing in the garage, handing me a ragged cotton blanket.

“It’s alright, uncle, I can manage.” I did not want to take away his blanket.

“Nonsense, you won’t get a wink, there are so many mosquitoes.”

“But what about you?”

“I can sit inside my mosquito net, I have one,” he said.

Still feeling ah nar dei I took his worn blanket.

How comfortable it was, that ragged piece of cotton.

1.

His shop selling black-market goods was close to the taxi stand where I park my car. We were also black market taxis, that is, private cars without a taxi license running a car hire service under police radar. Actually, I did not like him much, for he had that arrogant look on his face as if he were feeding all other people out of his own pockets, so I always kept my distance.

But once I had to buy a tin of black shoe polish from his store, to keep my tyres looking shining black and new. One needs to keep one’s car looking good so that customers would prefer it to others. He asked kyat 15 and I tried to bargain but he said 15 was the last price, so I bought it reluctantly as I really needed it but knowing I was paying too much.

The next day he walked over to my car.

“Can I borrow your shoe polish? I need to use a little of it,” he asked. At the time I was busy with a fare who bargaining my price down so I just handed over the tin to him without a word.

I did not get it back for three days. When I asked it back, feeling somewhat ah nar dei to be rude, he gave it back saying he forgot. He did not say thank you and even looked annoyed that I should ask for my own property.

When I opened the tin, I saw it was almost empty.

2.

I was waiting by my taxi hoping for a fare when a beggar who was not too right in his head came up to me.

“Spare me some coins, I want a cheroot,” he asked.

When I dug into my pocket I found a quarter and dropped it on his opened palm. He salaamed at me, and also clasped his two hands in homage.

In a while, he was back with two cheap cheroots, sold at two for a quarter. One was clenched between his teeth, one he handed to me.

“It’s alright, you keep it to smoke later,” I told him.

“Doesn’t matter, I don’t need it now… take it, here..” he thrust the cheroot at me and ambled away.

I felt bored so I lit up and puffed on the cheroot.

How sweet was the smoke, better than a Marlboro.

________________________________________

[1] It is customary for clients when hiring a car for the day or for long trips to invite the driver to eat with them in the same way that snacks and soft drinks are also shared.

[2] Exclusive and wealthy residential area of Yangon

[3] The Myanmar social custom of feeling bad to be a bother or be rude to someone else

Author’s Note

This story was first published in Burmese language in the Rangoon Arts & Science University Annual Magazine 1977-78.  I was only 20 then and it was my third printed material and the second short story of my life.  It had been sleeping among my files for many years until I published a compilation of my short stories in June 2004.

I have known Ma Thanegi, painter, writer and translator, since 1988, and since 1992, soon after she was released from Insein gaol under the then amnesty, we have become very close as if we were a big sister and a kid brother.  Probably because of her loving kindness towards me, she chose this short story to translate into English among all those great short story writers like Theikpan Maung Wa, Journal Kyaw Ma Ma Lay, Khin Hnin Yu, Htin Lin, Khin Swe Oo, Aung Thinn, Moe Moe (Inya), Pe Myint, Nyi Pu Lay, Ma Sandar, Nu Nu Yi (Inn Wa), Ju, Khin Khin Htoo, Nay Win Myint and Thu Maung.   I still feel that I am no match for them.  Nevertheless Ma Thanegi published “25 Myanmar Short Stories,” in October 2009. (She edited out the last two parts of my story, probably because the issues were out of date and/or she did not like it.)

This is the second material of mine that has ever been translated into English–the first one was on my article on the cyclone Nargis, the tranalation of which did not make me feel comfortable.  I’m publishing it on my blog as one of my friends on Facebook, who happens to be a non-Burmese speaker, wants to know what kind of writer I am.  I hope this one, though it was written some 34 years ago, may still reflect some parts of me.

For non-English readers, the original Burmese version of this story will be coming up on this blog in a few days’ time, I assure you.

With my very best regards

 ATK

“အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍…

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ “အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္” ဆိုတဲ့ တစ္ပုဒ္တည္းေသာ ပင္ကိုေရး ၀တၳဳရွည္ (လံုးခ်င္း)ကို ထုတ္ေ၀မယ္လုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုရင္းပမာ ရင္းႏွီးေနတဲ့ ဆရာေမာင္၀ဏၰ (စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ)ကို အမွာစာ ေရးေပးဖို႔ ပူဆာခဲ့ပါတယ္။ အစ္ကို ကၽြန္ေတာ့္ကို အမွာစာမဟုတ္ဘဲ မွတ္ခ်က္ ေရးေပးခဲ့ပါတယ္။  ဒါနဲ႔ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလမွာ စာအုပ္ထြက္ေတာ့ အစ္ကို႔ မွတ္ခ်က္နဲ႔ ထြက္လာပါတယ္။

အစ္ကို မကြယ္လြန္ခင္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို အစ္ကိုက ဆရာ ျမတ္သစ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာျမတ္သစ္က ေမာ္ဒန္၀တၳဳမ်ားကို ေရးသားေလ့ ရိွတဲ့ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သလို စာဖတ္လည္း အလြန္ႏွံ႔တဲ့အျပင္ ေမာ္ဒန္နဲ႔ ပို႔(စ္)ေမာ္ဒန္ စာေပ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ထံုးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္မွန္း တျဖည္းျဖည္း ရိပ္စားလာမိခဲ့ရပါတယ္။

ဒါနဲ႔ စာအုပ္ ထြက္အၿပီး ေလးႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ၀တၳဳကို ဆရာျမတ္သစ္ကို လက္ေဆာင္ေပးၿပီး တစ္ခုခု ေရးေပးဖို႔ ပူဆာမိရျပန္တယ္။ ဆရာက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္တိုေလးတစ္ခု ေရးေပးခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ျပန္ေပးပါတယ္။

အဲဒီ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာေလးေတြ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မဖတ္ရေသးသူမ်ားအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ “ေၾကာ္ျငာ”လို႔သာ ယူဆပါေတာ့ ခင္ဗ်ား။

ဆရာျမတ္သစ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္

ႏွစ္ေခါက္ဖတ္တယ္။

(၁) ေမာင္၀ဏၰနဲ႔ သေဘာမတူဘူး။ ေရးဟန္က ကိုၿငိမ္းေက်ာ္နဲ႔ ပိုတူတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆရာသိန္းသန္းထြန္း ဆန္တယ္။

(၂) ဇာတ္ေကာင္ စ႐ိုက္က – ညိဳနဲ႔ ေနႏိုင္က ၀တၳဳမဆန္ဘူး၊ လူငယ္စ႐ိုက္ ပီျပင္တယ္။

(၃) မမနဲ႔ ေနႏိုင္ကေတာ့ ၀တၳဳဆန္တယ္၊ လူေတြနဲ႔ မတူဘူး။ (တူလို႔လည္း မရဘူး။)

(၄) ၀င္းဦးရဲ႕ “မိန္းမလွ အမုန္း”နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ဘူး။

၀တၳဳပံုစံက ေမာ္ဒန္နဲ႔ ပို႔(စ္)ေမာ္ဒန္ ၾကားမွာ ရိွတယ္။ Post Freudian လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ မသိစိတ္နဲ႔တင္ Freud က ၿပီးတယ္။ ပို႔(စ္)ေမာ္ဒန္မွာကေတာ့ အိပ္မက္ဟာ အိပ္မက္သီးသန္႔ မေခၚႏိုင္ေတာ့ဘူး။

သည္၀တၳဳမွာ ပါေနတဲ့ Dream က မသိစိတ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ reality မွာ ရိွေနတဲ့ sex နဲ႔ love ႏွစ္ခု၊ ေပါင္းစည္းမႈ၊ ကြဲျပားမႈ ေဖာ္ျပေနတယ္။ ဘယ္ဟာ dream လဲ၊ ဘယ္ဟာ reality လဲဆိုတာ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရွာေဖြဖို႔ပဲ။ (မမနဲ႔ ေနႏိုင္ဟာ platonic love မဟုတ္ဘူး။ sex ပဲ။)

အခန္းခြဲထားတာေတြကို ျပန္ျပင္ၾကည့္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ဖတ္သူ reader ဟာ ပို လြတ္လပ္သြားမလားပဲ။ နားလည္မႈ ပိုရမယ္ ထင္တယ္။

၀တၳဳေကာင္းတစ္ပုဒ္ပဲ။ တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္တို႔၊ ၀င္းဦးတို႔ trend မ်ိဳး မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။

ျမတ္သစ္

၁၂း၀၀

၅-၃-၂၀၁၁ စေနေန႔

စာအုပ္ထုတ္ေ၀စဥ္က စာအုပ္ထဲမွာ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဆရာေမာင္၀ဏၰရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ဖတ္႐ႈမွ ဆရာျမတ္သစ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကို ဇာတ္ရည္လည္မွာမို႔ ဆရာေမာင္၀ဏၰရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆရာေမာင္၀ဏၰသာ သက္ရိွထင္ရွား ရိွေနဦးမယ္ဆိုရင္ သည္၀တၳဳေလးအေၾကာင္း ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးလို႔ သိပ္ေကာင္းမွာလို႔ ဆရာျမတ္သစ္က ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ သူ႔မွတ္ခ်က္ကို ထည့္ေပးရင္း လြမ္းဆြတ္တသစြာ ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သည္၀တၳဳဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ “စမ္းသပ္မႈစစ္စစ္”ျဖစ္ေၾကာင္း စာအုပ္ထုတ္ေ၀စဥ္က ေရးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အမွာစကားမွာ အတိအလင္း ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို စမ္းသပ္လိုက္တယ္ဆိုတာ ဆရာေမာင္၀ဏၰ သတိမထားမိခဲ့ေပမယ့္ ဆရာျမတ္သစ္ကေတာ့ က်က်နန ျမင္လိုက္တယ္လို႔ ခံစားမိရပါတယ္။ မွတ္ခ်က္ကို တခုတ္တရ ေရးေပးခဲ့႐ံုမက ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ထဲမွာပါ ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ေတြ၊ အမွတ္အသားေတြ၊ ေအာက္မ်ဥ္းသားထားေတြနဲ႔အတူ မွတ္ခ်က္တိုေလးမ်ားကို ေစတနာ အျပည့္အ၀နဲ႔ ေရးသားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာျမတ္သစ္ကို ဂါရ၀တရားနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခ်င္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္အႏြံအတာကို ခံကာ ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ကို မဖတ္ခ်င္လွေပမယ့္ အစအဆံုး ေအာင့္ဖတ္ေပးသြားခဲ့႐ံုမက မွတ္ခ်က္ေလးပါ ေရးေပးသြားခဲ့တဲ့ ဆရာေမာင္၀ဏၰသည္လည္း ေကာင္းျမတ္ရာ ဘံုဘ၀မွာ က်င္လည္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ဝဏၰ၏ မွတ္ခ်က္

ဤမွတ္ခ်က္ကို ေရးရာမွာ ATK (ေခၚ) အတၱေက်ာ္ (ေခၚ) ဆူဒိုနင္အား ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈကို ေခတၱ ေခ်ာင္ထိုးထားၿပီး ေရးပါတယ္။

“အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္”ဆိုတဲ့ ဝတၳဳကို ဖတ္ရင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုး သတိရတာက အစ္ကို ကိုဝင္းဦးပါပဲ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ စာေရးဆရာ “ဝင္းဦး”ဟာ အဲသလို သေဘာ၊ အဲသလို ပံုစံမ်ိဳးေတြ ေရးတတ္ပါတယ္။ အရွင္းဆံုး ဥပမာျပရရင္ “ေဆာင္းအိပ္မက္”႐ုပ္ရွင္ပါပဲ။ မွီးထားတာ စသျဖင့္ ေျပာခ်င္ ေျပာလို႔ ရေပမယ့္ (ဦး)ဝင္းဦးရဲ႕ စိတ္အေျခအေနဟာ အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္မွာ ေပၚေနပါတယ္။

ေနာက္ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ဆရာ “တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္”ပါ။ စိတ္ပညာနဲ႔ ႏြယ္တဲ့ ဝတၳဳေတြ ေရးခဲ့ပါတယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းရဲ႕ “႐ူပနႏၵီ”လို ဝတၳဳေတြကို သတိရမိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ေတာ့ အတၱေက်ာ္ကို အဲဒီ့ဆရာႀကီးေတြက လႊမ္းမိုးထားတာ ခံခဲ့ရလို႔ သည္လို ဝတၳဳမ်ိဳး ေရးတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းေဖျမင့္စကားနဲ႔ “ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါရေစ။” “ဆရာႀကီးတကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္”နဲ႔ ဆရာ“ဝင္းဦး”တို႔ရဲ႕ ေျခဖ်ားကိုေတာင္ အတၲေက်ာ္ခမ်ာ မမီရွာပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ေခတ္ေပၚခံစားမႈကို မ်က္ေျချပတ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕။

အတၱေက်ာ္ရဲ႕ စာသားတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ႀကိဳက္မိပါရဲ႕။

“လူတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမသားႏွစ္ဦးကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ခ်စ္ေနႏိုင္သလား”တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ေယာက္်ားမွ လူလား။ မိန္းမက လူမဟုတ္ဘူးလား။ “ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမသား ႏွစ္ဦးကို…”လို႔ ေရးရင္ ပို သင့္ေလ်ာ္ေလမလား။

“အခ်စ္ဆိုသည္မွာ ဇြတ္အတင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ မရႏိုင္သလို အတင္း ဖန္တီးယူလို႔လည္း ရတတ္စေကာင္းေသာ အရာမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာကပဲ”

အတၱေက်ာ္ရဲ႕ စာသားပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္မွာလည္း အဲသလိုအျဖစ္မ်ိဳး ရွိေနေလေတာ့ အဲဒီစာသားကို ခြက်က်နဲ႔ ႀကိဳက္လိုက္ရျပန္ပါတယ္။

အတၱေက်ာ္ရဲ႕ “အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္”ဝတၳဳကို ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳးစားဖတ္ရပါတယ္။ ဝတၳဳတိုေတြသာ အဖတ္မ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္မို႔ ႀကိဳးစား ဖတ္ရတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။

သည္ဝတၳဳမွာ အပိုင္း သံုးပိုင္း ပါပါတယ္။ ပထမပိုင္းက “ခံစား မႈေဝစုယူ။” ဒါ အပ်ိဳးပါပဲ။ အပိုင္း (၂)က “အတူစက္ပါလွည့္ ေမာင့္ခ်စ္သက္သခင္။”

ကြ်န္ေတာ္ အီစလံေဝေအာင္ ခံစားလိုက္ရတာက အပိုင္း (၁) ေနာက္ဆံုးနား ရွမ္းျပည္နယ္ေရာက္သြားတဲ့ ေနရာက စၿပီး ေနာက္… အပိုင္း (၂)ပါပဲ။

ကြ်န္ေတာ့္မွာလည္း အိပ္မက္ထဲက ခ်စ္သူရွိသဗ်။ အဲ… ဘယ္သူမွန္း မသိဘဲ မက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ “သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ဝိပါက္ ၾကမၼာငင္”ၿပီး မက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ “သူ”နဲ႔ ျပန္ေတြ႕ရတယ္။ ရင္နင့္ေအာင္ ခံစားရတယ္။

အဲသလို တိုက္ဆိုင္ေတာ့ အဲဒီ့အခန္းေတြထဲက “အတူစက္ပါလွည့္…” က ကြ်န္ေတာ့္ ႏွလံုးသားကို ဆြဲခါပစ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာေတာ့ မနက္ လင္းေတာ့မယ္။

အပိုင္း (၃) “အိပ္မက္အတူမက္ၾကစို႔…”ကေတာ့ အတၱေက်ာ္ ကိုယ္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့လို႔ “ေမာင့္မမ”ကို ဘယ္နားမွန္း မသိေအာင္ ပို႔ပစ္လိုက္တယ္လို႔ ထင္ပါရဲ႕။ အတၱေက်ာ္ကိုသာ ေျပာေနတာ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဝတၳဳေရးလို႔ အဆံုးသတ္ ျပႆနာ ရွင္းရတဲ့အခါ ေတာ္စြေလ်ာ္စြေတြ ၾကံဖန္ရွင္းပစ္ခဲ့ တာေတြ ရွိပါရဲ႕။ သိပ္မထူးလွပါဘူး။

အတၱေက်ာ္ကေတာ့ လွလွပပေလး ရွင္းသြားတယ္။ အိပ္မက္ေတြထဲမွာ ေမာင္နဲ႔ မမ ညားၾကေလသတည္းေပါ့။ အျပင္မွာလည္း “ညိဳ”နဲ႔ ညားၾကေလသတည္းေပါ့။ သိပ္ဟုတ္တာပဲ။

ကြ်န္ေတာ့္ မွတ္ခ်က္ကို အဆံုးသတ္ပါရေစ။

အတၱေက်ာ္ဟာ ဖတ္ေကာင္းေအာင္ေတာ့ ေရးတတ္ပါရဲ႕။ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ စာဖတ္သူမွာ ေဝဒနာတစ္ခု က်န္ခဲ့ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဆရာမင္းေက်ာ္ရဲ႕ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ “စာေရးသူရဲ႕ ဝတၳဳအဆံုးသတ္ဟာ စာဖတ္သူအတြက္ အစ ျဖစ္ရမယ္”တဲ့။

အတၱေက်ာ္ေပးတဲ့ တာဝန္အရ ဝတၳဳကို အစအဆံုး ဖတ္ေနရေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အိပ္မက္မက္တဲ့အခန္းေတြဟာ ဖတ္လို႔ေကာင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ကိုေရာက္၊ အိပ္မက္ထဲက “ေမာင့္မမ”နဲ႔ စေတြ႕တဲ့အခါ အဲဒီ့ဝတၳဳကို ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္လို႔ ၿပီးသြားၿပီလို႔ ယူဆလိုက္ပါတယ္။

က်န္တာေတြကို သိပ္ စိတ္မဝင္စားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

စာဖတ္သူ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ “အစ”ဟာ မမကို “ေမာင္”ေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါ၊ မမက ေမာင့္ကို ေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ့္ဘာသာ ဇာတ္လမ္းဆက္ၿပီး ခံစားေနမိပါတယ္။

သည္ဝတၳဳမွာ ယုတၱိရွိ၊ မရွိဆိုတာကို ထည့္စဥ္းစားဖို႔ မလိုပါဘူး။ ယုတၱိသိပ္ ရွိေနရင္ ဝတၳဳနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ တကယ္တမ္း ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္လည္း ေလာကႀကီးဟာ ယုတၱိနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ယုတၱိမရွိပါဘူး။

ဝတၳဳမွာ ယုတၱိရွိေအာင္ ၾကံဖန္ေနရတာ ဝတၳဳေရးသူအတြက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ပါပဲ။

ဝတၳဳေရးတဲ့အခါ ယုတၱိရွိ၊ မရွိကို သိပ္မစဥ္းစားဘဲ ကိုယ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ ပံုျပင္ကေလးတစ္ပုဒ္ကို ေျပာျပလိုက္႐ံုပါပဲ။ ပံုျပင္တိုင္းမွာ နီတိ (မွတ္သားဖြယ္) ေလး ပါရပါလိမ့္မယ္။

အတၱေက်ာ္ေရးတဲ့ “အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္” ဝတၳဳကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ရပ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ခံစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

အတၱေက်ာ္က စိတ္ပညာ ဒီပလိုမာလည္း တက္ဖူးေတာ့ စိတ္ပညာဆန္ေနပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတၱဇဆန္ေနပါတယ္။ စိတၱဇဆိုတာက “စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ”လို႔ အဘိဓာန္မွာ ဖြင့္ထားပါတယ္။

ဝတၳဳဆိုတာ ခံစားဖို႔ပါပဲ။ ပညာေပး(သုတ)စာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ စာဖတ္သူ အတြက္ ေဝဒနာေလးတစ္ခု ခံစားလိုက္ရတယ္ဆိုရင္ ၿပီးပါၿပီ။ ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာကေန သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္အေနအထားေလး ရမယ္ဆိုရင္ ဝတၳဳေရး ဆရာ တာဝန္ေက်ပါတယ္။ သိုင္းဝတၳဳေတြမွာေတာင္ မတရားမႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာတဲ့ ခံစားမႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

“အိပ္မက္အတူ မက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္”ဝတၳဳကို ႏွစ္သက္သလို ခံစားၾကည့္ပါ။ မႏွစ္သက္ရင္လည္း မႀကိဳက္နဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အရွင္းႀကီးဥစၥာ။

ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးရင္ “နည္းနည္းေတာ့ ႀကိဳက္တယ္။ အျပည့္အဝေတာ့ ခံစားလို႔ မရဘူး”လို႔ အားမနာဘဲ ေျပာပါရေစ။

လူတစ္ကိုယ္ အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးမို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိုက္ပါ။ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပစ္လိုက္ပါ။

တခ်ိဳ႕ဟာေလးေတြေတာ့ ႀကိဳက္သားဆိုလည္း ရပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားေသာ

ေမာင္ဝဏၰ

ထပ္ျဖည့္ခ်င္တာေလး တစ္ခု က်န္ေသးတယ္ခင္ဗ်။ အခုမွ သတိရလို႔။ သည္စာအုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္ စာဖတ္ပရိသတ္စစ္စစ္က ေရးထားတဲ့ မွတ္ခ်က္လည္း Facebook ထဲမွာ ရိွေနပါတယ္။ မေလးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူငယ္ေလး “ကိုေအာင္စိုး”က ေရးထားတာပါ။ အဲဒါေလးကိုလည္း သည္စာအုပ္နဲ႔ “စပ္လ်ဥ္း၍”မွာ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းတင္ခ်င္ပါတယ္။

ဖတ္ၿပီး ခံစားရလို႔ ေရးမိတဲ့စာ

by Aung Soe on Wednesday, 16 February 2011 at 01:36

ၿမိဳ႕ထဲ မေရာက္ျဖစ္တာၾကာလို႔ သည္ေန႔ နားရက္မွာေတာ့ စာအုပ္ဝယ္ဖို႔နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကိုထြန္းကို အေၾကြးဆပ္ရင္း သူ႔ဆီမွာနည္းနည္းပါးပါးေသာက္ဖို႔ ၿမိဳ႕ထဲကို ထြက္ခဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ဝယ္ခ်င္တာကေတာ့ ဆရာ တာရာမင္းေဝရဲ့ ဝတၳဳစာအုပ္ေလးေတြပါ။ သူ႔စာအုပ္ေတြ အကုန္နီးနီးဖတ္ဖူးေပမယ့္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ၿပီး စာဖတ္ဝါသနာပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက ငွားတိုင္းေပးဖတ္တာနဲ႔ ျပန္မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖတ္ၿပီးသားစာအုပ္ဆိုလည္း ထပ္တလဲလဲ ျပန္ဖတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိတယ္။ ဖတ္ၿပီးသားကို ျပန္ဖတ္ရတာလည္း အရသာတစ္မ်ိဳးပဲေလ။

ပထမဆံုးေတာ့ သိဒၶိဝင္ ဆိုင္မွာ အရင္ဝင္ရွာတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ စာအုပ္မရေသးခင္ အမွတ္မထင္ ေတြ႔မိတာကေတာ့ ဆရာအတၱေက်ာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြပဲဗ်။ အရင္ကေတာ့ လိုက္ရွာဖူးတယ္။ ဘယ္လိုမွ ရွာလို႔ မရတာနဲ႔ မေလးကို ဆရာ့စာအုပ္ေတြ မေရာက္ဘူးဆိုၿပီး လက္ေလ်ာ့ေနခဲ့တာ အခုေတြ႔မယ့္ေတြ႔ေတာ့လည္း ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေရငတ္တုန္း ဘီယာေခၚတိုက္တဲ့သူနဲ႔ ေတြ႕သလို ေတာ္ေတာ္ဝမ္းသာမိသဗ်။ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ဗ်။ ခက္တာက ကိုယ္က ၿမိဳ႕ထဲထြက္ရင္ ပါသမွ်ပိုက္ဆံ ကုန္တတ္တာမို႔ ပိုက္ဆံကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ယူလာခဲ့ေတာ့ ႏွစ္အုပ္ေလာက္ပဲ ဝယ္လာခဲ့တယ္။ “အိပ္မက္ အတူမက္ၾကစို႔ မနက္မလင္းခင္” ဆိုတဲ့စာအုပ္နဲ႔ ဘာသာျပန္စာအုပ္ေလးပါ။ ေတာ္ေသးတယ္ စာအုပ္မို႔လို႔ ေကာ္ပီ အကူးမခံရတာ သီခ်င္းေခြသာဆိုလို႔ကေတာ့ ငါ့ဆရာ မေလးက ဆိုင္ေတြကို လုပ္ေကၽြးသလိုျဖစ္မွ ။

တာရာမင္းေဝရဲ့ စာအုပ္ေတြ မရေသးတာနဲ႔ ေဇယ်ာဆိုင္ဘက္ကို ထြက္လာခဲ့တယ္။ အရင္ကေတာ့ ေဇယ်ာမွာ ေတြ႕ေနက်။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေတာ့ မေတြ႕မိဘူး။ ေမးၾကည့္ေတာ့ ကုန္သြားၿပီတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ လက္ေလ်ာ့ၿပီး စားေသာက္ခန္း ဝင္ရတယ္ ။ မုန္႔ဟင္းခါးနဲ႔ လဘက္ရည္ေသာက္ရင္း “အိပ္မက္အတူမက္ၾကစို႕ မနက္မလင္းခင္” ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ေကာတ္ဖတ္ေနမိတယ္ ။ အရင္ကေတာ့ သူ႔ဘေလာဂ္ကို သြားတိုင္းေတြ႕မိတယ္။ သူ႔ေခါင္းစဥ္က အတြင္းသားကို မွန္းလို႔မရေတာ့ ဘာမွန္းကို မသိတာ။ စဖတ္ဖတ္ခ်င္း စာေရးဆရာ၊ ဒါရိုက္တာ ဆရာေမာင္ဝဏၰရဲ့ မွတ္ခ်က္ကို အရင္ဖတ္မိတယ္။ သူကေတာ့ သူ႔လူကို သူမ်ားေတြ ေဆာ္မွာစိုးလို႔လား မသိဘူး။ ပယ္ပယ္ႏွယ္ႏွယ္ ေဝဖန္ထားေလရဲ႕။ ေနာက္ၿပီး သူေျပာထားတာက “နည္းနည္းေတာ့ ႀကိဳက္တယ္၊ အျပည့္အဝေတာ့ ခံစားလို႔မရဘူး”တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေတာ့ သူက ဒါ႐ိုက္တာဆိုေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ မလြယ္လို႔ ထင္ပါရဲ႕။ သူ႔ရဲ႕ေဝဖန္ခ်က္ကို ဖတ္ရေတာ့ စာဖတ္သူ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရင္ထိတ္သြားတယ္ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနလို႔လဲေပါ့…။

 

အဲလို ဖတ္ေကာင္းေနတုန္း ဆိုင္ရွင္က “စားၿပီးေသာက္ၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနာက္လူကို ဦးစားေပးပါခမ်ား” ဆိုတဲ့ ထေအာ္သံေၾကာင့္ ထလစ္လာရတယ္။ သည္ဆိုင္က သည္အက်င့္ ရွိတတ္လို႔ သိပ္မထိုင္ျဖစ္တာၾကာၿပီ။ အခုက မလႊဲသာ မေရွာင္သာလို႔ ။ အဲဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းစီသြားရင္း ကားေပၚမွာ ဆက္ဖတ္တယ္ ေဘးနားမွာ ဝင္ထိုင္တဲ့ တရုတ္မက ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ၿပီး…

“Humm… semua bulat bulat pnya’

အကုန္လံုး အဝိုင္းေတြခ်ည္းပါလားလို႔ မွတ္ခ်က္ခ်တယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပံဳးရံုပဲျပံဳးၿပီး ဘာမွ ျပန္မေျပာျဖစ္ပါဘူး။ သည္လိုနဲ႔ ကိုထြန္းဆီေရာက္သြားေတာ့ တိုက္ပြဲက်င္းပေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က ေသာက္႐ုံ ေသာက္ၿပီး စကားဝိုင္းထဲ မဝင္ျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုိသမားေတြ အဖို႔ေတာ့ အပန္းေျဖစရာဆိုလို႔ အလုပ္နားရက္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး ၁၀ ေပ ပတ္လည္ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ တခါးလံုေအာင္ပိတ္ၿပီး သီခ်င္းဖြင့္၊ ဘီယာေသာက္ရင္း အတိတ္က ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡေတြကို ဟာသလုပ္ရင္း အပန္းေျဖရတာ။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း ပစၥပၸန္မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေလးေတြကို ရင္ဖြင့္ရင္းေပါ့။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သူ႔မေက်နပ္ခ်က္ကို ဟာသေလးေႏွာၿပီး… “ငါမေလးမွာ ပန္းကန္ေဆးေနရလို႔ အထင္မေသးနဲ႔ကြ။ ငါက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕ရၿပီးသား” လို႔ေဖါက္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း သံေဝဂ ရတဲ့အသံေလးနဲ႔ “ေအးကြာ ဘဝကလည္း လုပ္သမွ် မျဖစ္ေတာ့ အနာဂါတ္ကိုလည္း ႀကိဳေတြးၿပီး သိပ္မပူခ်င္ေတာ့ဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ေနၿပီး အိမ္ကို လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေနနိုင္ရင္ ေတာ္ပါၿပီ”လို႔ ရင္ဖြင့္တယ္ ။

 အခါတိုင္းဆိုရင္ စကားသြက္သြက္ေျပာၿပီး စကားဝိုင္းကို ဦးေဆာင္တတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စာအုပ္ဖတ္ေနတာ အရွိန္မေသေသးလို႔ စကားဝိုင္းထဲ မဝင္ျဖစ္ေသးဘဲ စာအုပ္ကိုပဲ တကိုင္ကိုင္ လုပ္ေနတယ္ ။ အဲဒါကိုစိတ္မရွည္တဲ့ ကိုထြန္းက… “ခ်ထားစမ္းပါကြာ မင္းစာအုပ္က ဘာစာအုပ္မို႔လဲ”လို႔ ခပ္ေငါက္ေငါက္ေလးဆိုၿပီး စာအုပ္ကိုဆြဲယူတယ္။

“ေၾသာ္… အတၱေက်ာ္ပါလား။ ငါလည္း နည္းနည္းပါးပါး ဖတ္ဖူးတယ္ကြ” ဆိုၿပီး စာအုပ္ကိုဆြဲလွန္တယ္။

“ေအာ္… ဆူဒိုနင္ဆုိတာက အတၱေက်ာ္နဲ႔ အတူတူပဲလား။ ဆူဒိုနင္ နာမည္နဲ႔ စာအုပ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ဖူးတယ္ကြတဲ့။ ထားခဲ့ကြာ သည္စာအုပ္ ေနာက္မွျပန္ယူ”တဲ့။

ဘာေတြဖတ္ဖူးလဲေတာ့ မသိဘူး။

“မရဘူး။ ငါလည္း ၿပီးေအာင္ မဖတ္ရေသးဘူး။ မင္းဖတ္ခ်င္ရင္ သည္စာအုပ္ ယူထားလိုက္…”ဆိုၿပီး တျခား ဘာသာျပန္စာအုပ္ကို ေပးထားခဲ့ရတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေပမယ့္ ဘီယာသာ မွ်ေသာက္မယ္၊ မၿပီးေသးတဲ့စာအုပ္ေတာ့ ေပးမဖတ္နိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆက္မဖတ္ျဖစ္ဘဲ သူတို႔နဲ႔ပဲ စကားေျပာေနျဖစ္လိုက္တယ္။

သူတို႔ဆီက အျပန္ခရီးမွာေတာ့ စာဖတ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က က်ားႏွစ္ေကာင္ေလာက္ပဲ ဆြဲၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေပမယ့္ သူတို႔က 13.8 အယ္လ္ကိုေဟာ ပါတဲ့ ဘီယာနဲ႔ ျပန္ေဆာ္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ တိုက္ကြတ္ေတြေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အလူးအလဲနဲ႔ မူးျပဲသြားရတယ္။ ကားေပၚမွာ ေခါင္းေတာင္ မေထာင္ႏိုင္ဘဲ အိပ္ၿပီး ျပန္လာရတယ္။

အခန္းေရာက္လို႔ ေရခ်ိဳးၿပီး ေနသာထိုင္သာ ရွိေတာ့မွ စာအုပ္ကို ဆက္ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အက်င့္အတိုင္းပဲ တစ္ခါထဲၿပီးတဲ့အထိေပါ့။

စာအုပ္လည္းဖတ္လို႔ဖတ္လို႔ၿပီးေရာ ရင္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးႀကီးျဖစ္က်န္ေနခဲ့တယ္ဗ်။ ဆရာကေတာ့ ျပဳစားလိုက္ၿပီ။ ရင္ထဲမွာ မေကာင္းဘူးဗ်ာ…။

ဆရာေမာင္ဝဏၰကေတာ့ နည္းနည္းပဲ ႀကိဳက္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မ်ားမ်ားႀကီး ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေနာက္လည္း ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဖတ္မိေနဦးမွာပါ ။ ဒါေပမယ့္ ဖတ္ရမွာေတာ့ ေၾကာက္ေနမိတယ္။ ေဝဒနာ မခံစားခ်င္လို႔ပါဗ်ာ…။

 

အခုဝတၳဳလိုမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ကို စိတ္နယ္လြန္ဆန္ဆန္ ေရးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ အျပင္မွာ သည့္ထက္ ထူးဆန္းတာေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ ဖတ္ဖူးတယ္ဗ်။ အေမရိကန္က သားအမိႏွစ္ေယာက္ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေပါ့။ သူ႔သား အိမ္ကေန ေပ်ာက္သြားလို႔ မိခင္က လိုက္ရွာတာ၊ သားက အဆက္အသြယ္လည္း မလုပ္ေတာ့ ဘယ္ကိုသြားရွာလို႔ ရွာရမွန္း မသိေပမယ့္ သူ႔စိတ္ထဲမွာ သူ႔သားဟာ ကမာၻ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အသိက ရွိေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔သူ ဩစေတးလ်ဘက္ကို ထြက္လာတာ၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ လမ္းမွာ သေဘၤာပ်က္လို႔ ႏွစ္ခါေတာင္ ေျပာင္းစီးရတယ္။ သူကလည္း ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔ ေသမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးစီးတဲ့ သေဘၤာကလည္း ထပ္ပ်က္လို႔ ပင္လယ္ထဲမွာ ေမ်ာေနတုန္း ဩစေတးလ် ေရတပ္ စစ္သေဘၤာက လာကယ္ရာမွာ သူ႔သားကိုျပန္ေတြ႕တယ္။ သူ႔သားက ဩစေတးလ် ေရတပ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတာတဲ့…။ အဲဒီေတာ့မွ သားကို ေတြ႕တဲ့ေဇာနဲ႔ ဝမ္းသာၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းသြားသတဲ့ ။

ေနာက္တစ္ခုက အိပ္မက္ထဲကေနၿပီး လက္တုန္႔ျပန္တဲ့ ဝတၳဳလည္းဖတ္ဖူးတယ္။ အဂၤလန္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့။ တစ္ေယာက္က အိပ္မက္ မက္ၿပီး အိပ္မက္ထဲမွာ သူ႕ရန္ဘက္ကို ႐ိုက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ရန္ဘက္က အျပင္မွာ တကယ္နာေနတတ္တာမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အိပ္မက္ထဲမွာပဲ လက္တုန္႔ျပန္ရင္းနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဘာေရာဂါမွ မယ္မယ္ရရ မျဖစ္ပဲနဲ႔ ရုတ္တရက္ ေသသြားခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အိပ္မက္ထဲက ခ်စ္သူအေၾကာင္း ဆရာမင္းသိခၤ ေရးတာလည္း ဖတ္ဖူးတယ္ဗ်။ ၂၀၀၁ ရန္ကုန္မွာ ေနတုန္းကေပါ့။ ဂ်ာနယ္မွာ အခန္းဆက္ အျဖစ္ေရးခဲ့တာ။ နာမည္ကေတာ့ “ေမာင့္ညိဳေခ်ာ”တဲ့။ ေမာင္ေမာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက မက္ခဲ့တာ အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိေပါ့။ ေနာက္ဆံုး အျပင္မွာ ေတြ႕မယ့္ ေတြ႕ေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းလွေဖရဲ့ မိန္းမအျဖစ္နဲ႔ ေတြ႕ရသတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီတုန္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ ခံစားခဲ့ရဖူးတယ္ ။

အခုလည္း ဆရာေရးတဲ့ စာအုပ္ဖတ္ၿပီး ခံစားေနရျပန္ၿပီဗ်ာ။ ဆရာဝန္မ ေႏြးေႏြးေထြးကို သနားလိုက္တာ။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲလိုအိပ္မက္မ်ိဳးေတာ့ မက္ခ်င္သားဗ်။ တျခားေတာ့ ဟုတ္ပါဘူး၊ လက္စြပ္ အတုဝတ္ၿပီး ဆြဲႀကိဳးနဲ႔ လဲခ်င္လို႔ပါ…။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဗ်ာ ဆရာ့ဝတၳဳထဲက နန္းခမ္းလင္းလိုပါပဲ….

(ကိုေအာင္စိုးရဲ႕ မူရင္းကို http://www.facebook.com/note.php?note_id=184412821594455&comments မွာ ဖတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။)