ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ခိုေအာင္းဖို႔

ငလ်င္မ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္း ျပင္းထန္စြာ ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမပါ ျဖစ္ပြားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေစာေစာစီးစီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။ 

ငလ်င္မလႈပ္မီ အိမ္မွ အႏၲရာယ္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

 • စင္မ်ားကို နံရံတြင္ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ တြဲေနပါေစ။
 • ႀကီးမားေသာ၊ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စင္အနိမ့္မ်ားေပၚတြင္ထားပါ။
 • ပုလင္းသြပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္ခြက္မ်ား၊ ေၾကြထည္မ်ားစသည့္ ကြဲလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို နိမ့္ၿပီး တံခါးခ်က္မ်ားပါေသာ ေၾကာင္အိမ္မ်ား၊ ဘီ႐ိုမ်ားျဖင့္ ထားပါ။
 • ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွန္မ်ားကဲ့သို႔ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိပ္ရာ၊ ထိုင္ခံုမ်ားအပါအဝင္ လူထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးအိမ္၊ မီးဆြဲမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္တပ္ဆင္ထားပါ။
 • ပ်က္စီးေနေသာ ဓာတ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ဆက္မ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။ ယင္းတို႔သည္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
 • ေရအပူေပးစက္ကို နံရံတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္ၿပီး ၾကမ္းေပၚတြင္လည္း ျမဲျမံေအာင္ ဝက္အူစုပ္ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အေဆာက္ အအံုေအာက္ေျခမ်ား နက္နဲစြာ အက္ကြဲေနလွ်င္ ျပျဳပင္ပါ။ ယင္းသို႔အက္ကြဲေနျခင္းသည္ အေဆာက္အအံု၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ထိခိုက္ေစမည့္ ပံုေပၚေနလွ်င္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။
 • ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလံုပိတ္ထားေသာ ဘီ႐ိုမ်ား၏ ေအာက္ဆင့္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။

 အခန္းတစ္ခုစီအတြင္းတြင္ ေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ထားပါ။

ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ပုန္းခုိရန္ျဖစ္သည္။

 • စာေရးစားပြဲႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ စားပြဲႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား ေအာက္။
 • အတြင္းဘက္ နံရံႏွင့္ကပ္လ်က္။
 • မွန္ကြဲစမ်ား လြင့္စင္က်လာႏိုင္ေသာ ျပတင္းမ်ား၊ မွန္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လဲက်ႏိုင္ေသာ စာအုပ္စင္မ်ားႏွင့္ အျခား အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာေနရာ။  

အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ရွိေနပါေစ

•    လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။

•    ဓာတ္ခဲသံုး ေရဒီယိုအငယ္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။ (သတင္းပလင္းအတြက္)

•    ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းထုတ္/ေသတၱာ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ လက္စြဲစာအုပ္။ (ရိွလွ်င္ ေကာင္းသည္။ မရိွလွ်င္ ေဆာင္ပါေတာ့။)

•    အေရးေပၚ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္ေရ။

•    စည္သြပ္ဘူးေဖာက္တံ။

•    မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား။

•    ေငြေၾကး။

•    ခိုင္ခန္႔ေသာ ဘိနပ္မ်ား။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ ရွိေနလွ်င္

 • ခိုင္မာေလးလံေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းဘက္နံရံ အနားတြင္ျဖစ္ေစ ကပ္ေနၿပီး တစ္ခုခုကို ဆြဲကိုင္ကာ မိမိကိုယ္ကို ျမဲေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
 • ေနအိမ္အေဆာက္အအံုထဲတြင္သာ ေနပါ။
 • ပစၥည္းမ်ားက်လာႏိုင္သျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း အေဆာက္အအံုမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ ျပင္ပသို႔ေရာက္ေနလွ်င္

 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ ကြင္းျပင္က်ယ္သို႔ ေရႊ႕ပါ။
 • ကြင္းျပင္သို ႔ေရာက္လွ်င္ လႈပ္ခါမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသည္အထိ ထိုေနရာတြင္သာ ေနပါ။

 ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ သြားေနေသာ ကားေပၚ၌ ေရာက္ေနလွ်င္

 • ကားကို အျမန္ဆံုးရပ္ၿပီး ကားထဲမွာသာ ေနပါ။
 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ မိုးပ်ံတံတားမ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာ ေနရာသို႔ ေမာင္းသြားပါ။
 • ငလ်င္မလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနႏိုင္ဘြယ္ရွိသည့္ တံတားမ်ား၊ ခံုးမ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ားကို ေရွာင္ကြင္းကာ သတိထားၿပီး ခရီးဆက္ပါ။

(ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သူတို႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ လက္စြဲစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ရာမွာ အဲဒီ့စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆိုေပးခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲဒီ့ ျပန္ဆိုခ်က္ထဲက ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းကို ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္လိုက္တာပါပဲ။)