ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ခိုေအာင္းဖို႔

ငလ်င္မ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္း ျပင္းထန္စြာ ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမပါ ျဖစ္ပြားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေစာေစာစီးစီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။ 

ငလ်င္မလႈပ္မီ အိမ္မွ အႏၲရာယ္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

 • စင္မ်ားကို နံရံတြင္ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ တြဲေနပါေစ။
 • ႀကီးမားေသာ၊ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စင္အနိမ့္မ်ားေပၚတြင္ထားပါ။
 • ပုလင္းသြပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္ခြက္မ်ား၊ ေၾကြထည္မ်ားစသည့္ ကြဲလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို နိမ့္ၿပီး တံခါးခ်က္မ်ားပါေသာ ေၾကာင္အိမ္မ်ား၊ ဘီ႐ိုမ်ားျဖင့္ ထားပါ။
 • ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မွန္မ်ားကဲ့သို႔ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိပ္ရာ၊ ထိုင္ခံုမ်ားအပါအဝင္ လူထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးအိမ္၊ မီးဆြဲမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္တပ္ဆင္ထားပါ။
 • ပ်က္စီးေနေသာ ဓာတ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ဆက္မ်ားကို ျပဳျပင္ပါ။ ယင္းတို႔သည္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
 • ေရအပူေပးစက္ကို နံရံတြင္ ခိုင္ျမဲစြာ တပ္ဆင္ၿပီး ၾကမ္းေပၚတြင္လည္း ျမဲျမံေအာင္ ဝက္အူစုပ္ထားပါ။
 • မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အေဆာက္ အအံုေအာက္ေျခမ်ား နက္နဲစြာ အက္ကြဲေနလွ်င္ ျပျဳပင္ပါ။ ယင္းသို႔အက္ကြဲေနျခင္းသည္ အေဆာက္အအံု၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ထိခိုက္ေစမည့္ ပံုေပၚေနလွ်င္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။
 • ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလံုပိတ္ထားေသာ ဘီ႐ိုမ်ား၏ ေအာက္ဆင့္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။

 အခန္းတစ္ခုစီအတြင္းတြင္ ေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ထားပါ။

ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ပုန္းခုိရန္ျဖစ္သည္။

 • စာေရးစားပြဲႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ စားပြဲႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား ေအာက္။
 • အတြင္းဘက္ နံရံႏွင့္ကပ္လ်က္။
 • မွန္ကြဲစမ်ား လြင့္စင္က်လာႏိုင္ေသာ ျပတင္းမ်ား၊ မွန္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လဲက်ႏိုင္ေသာ စာအုပ္စင္မ်ားႏွင့္ အျခား အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာေနရာ။  

အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ရွိေနပါေစ

•    လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။

•    ဓာတ္ခဲသံုး ေရဒီယိုအငယ္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား။ (သတင္းပလင္းအတြက္)

•    ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းထုတ္/ေသတၱာ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ လက္စြဲစာအုပ္။ (ရိွလွ်င္ ေကာင္းသည္။ မရိွလွ်င္ ေဆာင္ပါေတာ့။)

•    အေရးေပၚ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္ေရ။

•    စည္သြပ္ဘူးေဖာက္တံ။

•    မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား။

•    ေငြေၾကး။

•    ခိုင္ခန္႔ေသာ ဘိနပ္မ်ား။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ ရွိေနလွ်င္

 • ခိုင္မာေလးလံေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္းဘက္နံရံ အနားတြင္ျဖစ္ေစ ကပ္ေနၿပီး တစ္ခုခုကို ဆြဲကိုင္ကာ မိမိကိုယ္ကို ျမဲေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
 • ေနအိမ္အေဆာက္အအံုထဲတြင္သာ ေနပါ။
 • ပစၥည္းမ်ားက်လာႏိုင္သျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း အေဆာက္အအံုမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ ျပင္ပသို႔ေရာက္ေနလွ်င္

 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ ကြင္းျပင္က်ယ္သို႔ ေရႊ႕ပါ။
 • ကြင္းျပင္သို ႔ေရာက္လွ်င္ လႈပ္ခါမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသည္အထိ ထိုေနရာတြင္သာ ေနပါ။

 ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ သြားေနေသာ ကားေပၚ၌ ေရာက္ေနလွ်င္

 • ကားကို အျမန္ဆံုးရပ္ၿပီး ကားထဲမွာသာ ေနပါ။
 • အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ မိုးပ်ံတံတားမ်ား၊ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာ ေနရာသို႔ ေမာင္းသြားပါ။
 • ငလ်င္မလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနႏိုင္ဘြယ္ရွိသည့္ တံတားမ်ား၊ ခံုးမ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ားကို ေရွာင္ကြင္းကာ သတိထားၿပီး ခရီးဆက္ပါ။

(ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သူတို႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ လက္စြဲစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ရာမွာ အဲဒီ့စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆိုေပးခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲဒီ့ ျပန္ဆိုခ်က္ထဲက ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းကို ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္လိုက္တာပါပဲ။)

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

4 thoughts on “ငလ်င္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ခိုေအာင္းဖို႔”

 1. အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း…ေျပာပါရေစခင္ဗ်ာ..။

  1. Very fresh idea that needs to be gilded with gold. 😀 It’s universally known that no one can predict or forecast earthquakes. (“Earthquake” is a one word vocab, not two words, if you don’t mind.) However people are prone to a state of panic and ready to run around “during” the time of earthquakes. The information given is simply to have them some idea of what to do when one occurs. (And again, if you don’t mind, “about” is not the correct preposition to be followed after “signal.” The correct usage is “signal + for + Noun” or “signal + to + infinitive verb.”) Thanks anyway for your “invaluable” contribution.

   I’m sure you missed the first sentence, Mr. Tai. I wrote, “ငလ်င္မ်ားသည္ ႐ုတ္ခ်ည္း ျပင္းထန္စြာ ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမပါ ျဖစ္ပြားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s