အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘးမ်ားအပါအ၀င္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚလာခ်ိန္တြင္ မိသားစုတစ္စုအေနႏွင့္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအား မည္သို႔မည္ပံု ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။

 • မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေဘးကင္းရာသို႔ သြားၾကမည္နည္း?
 • မည္သည့္ေနရာကို သြားမည္နည္း၊ အစုလိုက္သြားမည္ေလာ၊ မွီခိုသူမ်ားသာ သြားၾကမည္ေလာ၊ လူခြဲသြားမည္ေလာ?
 • ေဘးကင္းရာတြင္ အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ လႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနသင့္ပါသေလာ?
 • အေျခအေနအရ တစ္ေယာက္တကြဲစီ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆံုၾကမည္နည္း?

အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

မိသားစုဝင္မ်ား အားလံုးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းထားရွိကာ လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ခုတြင္ အလြယ္တကူ ရိွေနေစသင့္ပါသည္။ သားေရေသတၱာငယ္ကဲ့သို႔ ထည့္စရာ တစ္ခုတည္းတြင္ အားလံုး စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားၿပီး မိတၱဴကို ဘဏ္လံုျခံဳေရးေသတၱာ သို႔မဟုတ္ တျခားတစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာရိွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ဦးဦးထံတြင္ အပ္ႏွံထားရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

 • အမိႏိုင္ငံမွထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား
 • ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ သြားမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား
 • ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ
 • မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ေသဆံုးသြားလွ်င္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား အစဥ္တစိုက္အုပ္ထိန္းမည့္သူမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ေသတမ္းစာ (သို႔မဟုတ္) မွာၾကားစာ
 • ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ လက္ေရးမူမ်ား၊ စာေမးပြဲ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံစာမ်ား
 • ႏိုင္ငံတကာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရွိေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အာမခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 • ဘ႑ာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ား။ ဘဏ္စာရင္း၊ ဝင္ေငြခြန္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား။
 • ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ေမြးစားမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 • ႏိုင္ငံသား (မွတ္ပံုတင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္မ်ား)၊ ထိမ္းျမားျခင္း/ကြာရွင္းျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
 • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အလုပ္ခန္႔စာ၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား။
 • အိမ္သံုးပစၥည္းစာရင္း
 • ဆရာဝန္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အျခား အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ လိပ္စာမ်ား/ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္သည့္ လိပ္စာစာအုပ္

ဘ႑ာေရး

အဖ်င္းဆံုး (ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္) ေငြသားအနည္းငယ္၊ (ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ျဖစ္လွ်င္) ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေၾကြးဝယ္ကဒ္တို႔ လက္ဝယ္ရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ထုတ္သံုးႏိုင္ရန္ ေငြသား အနည္းငယ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ – ၄၀ဝ/-ခန္႔မွ် တန္ဖိုးရိွေသာ ေငြ)ကို အေရးေပၚကိစၥအတြက္ သတ္သတ္ သိမ္းထားတတ္ၾကပါသည္။

ဘာေတြထုတ္ပိုးရမလဲ

မိသားစုတစ္စုအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ –

 • လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓာတ္ခဲအပိုမ်ား
 • ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းေသတၱာ
 • မ်က္မွန္အပို/မ်က္ကပ္မွန္ႏွင့္ လတ္တေလာသံုးစြဲရမည့္ ေဆးဝါးမ်ား
 • ဘက္စံုသံုး ဓားႏွင့္ စည္သြပ္ဘူးေဖာက္တံ
 • အပ္ခ်ည္ႏွင့္အပ္
 • ဓာတ္ခဲအေသးသံုး လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး
 • တန္ဖိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ (ဝါ) အေၾကြမ်ားအပါအဝင္ ေဒသသံုးပိုက္ဆံႏွင့္ အျခားေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ား
 • ႀကိဳတင္ထုတ္ပိုးထားေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား
 • ေသာက္ေရပုလင္း

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေျခေစာင့္လက္ေစာင့္ ပစၥည္းမ်ား

အိမ္တြင္ ပိတ္မိေနမည္ဆိုပါက၊ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားမည္ဆိုပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အိမ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။

ေရႏွင့္ အစားအေသာက္

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေရကို မည္သို႔သိုေလွာင္ထားမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ အစားအေသာက္မ်ားမွာ အေျခာက္အျခမ္းမ်ားႏွင့္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထားရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ျဖစ္ေစ မလိုအပ္လွေသာ စည္သြပ္ဘူးမ်ားကဲ့သို႔ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူေသာ အစားအစာမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေသာက္ေရ ၄-၅-၆ ဂါလံမွာ အျမဲတန္း အဆင္သင့္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရကို သိုေလွာင္ထားရန္အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားသင့္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးရန္ မဟုတ္ပါ။) အေရးေပၚ ကာလမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခုနစ္ရက္စာ ေရႏွင့္အစားအေသာက္မ်ား အိမ္တြင္ တစ္ခ်ိန္လံုးရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s