ခ်င့္ယံုေရး (၁)

https://soundcloud.com/atk24/fm_141111

City FM ေရဒီယိုမွာ ေဆြးေႏြးထားတာရဲ႕ ပထမပိုင္း လင့္(ခ္)ပါ။

၁၁-၁၁-၂၀၁၄ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခြဲက လႊင့္သြားပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းကို သူတို႔ လႊင့္ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမယ္။ IMG_9602