ခ်င့္ယံုေရး (၁)

https://soundcloud.com/atk24/fm_141111

City FM ေရဒီယိုမွာ ေဆြးေႏြးထားတာရဲ႕ ပထမပိုင္း လင့္(ခ္)ပါ။

၁၁-၁၁-၂၀၁၄ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခြဲက လႊင့္သြားပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းကို သူတို႔ လႊင့္ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမယ္။ IMG_9602

Author: lettwebaw

A prolific Burmese writer whose main work is non-fiction with many articles and books on psycho-social and health issues including sex education for teenagers, proper etiquette, child rearing practices and marriage counselling tips. Another nom de plume is "Pseudonym."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s